ERP IMPULS EVO

ERP Impuls EVO to system zarówno dla produkcji dyskretnej, jak i procesowej, wspierający planowanie i harmonogramowanie produkcji i zawierający pełną funkcjonalność ERP/MRPII. Umożliwia integrację danych z maszyn (MES), współpracuje z systemami PDM/PLM/CAD/CAM. Zapewnia czytelną prezentację danych dotyczących produkcji oraz spójne środowisko analityczne w tym obszarze.

Impuls EVO to jeden z najbardziej rozbudowanych funkcjonalnie systemów klasy MRP/ERPII. Posiada zupełnie nowy, przyjazny użytkownikowi interfejs oraz daje możliwość zdalnego dostępu do danych. Impuls EVO doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Dzięki modułowej budowie, skalowalności i uniwersalnym standardom zapewnia wysoką wydajność, a bieżące dostosowywanie do zmieniających się przepisów prawa polskiego pozwala na rozwój każdej firmy korzystającej z tego narzędzia.

Część bazodanowa systemu Impuls EVO powstała w oparciu o mechanizmy bazy Oracle z wykorzystaniem możliwości wbudowanych w tę bazę: procedur. funkcji i pakietów. Zapewnia to optymalizację, szybkość wykonywania operacji, spójność i pełne bezpieczeństwo bazy. Warstwa webowa systemu powstała w technologii ASP.NET MVC na platformie Microsoft.NET Framework 4.0. z zastosowaniem HTML oraz C553.

FUNKCJONALNOŚĆ ERP Impuls EVO

FINANSE

Finanse Księgowość Koszty+
 • Efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Pełna kontrola kosztów działalności
 • Zaawansowane mechanizmy automatów księgowych
 • Współpraca z dowolną liczbą systemów bankowych
 • Precyzyjne wyliczenie rzeczywistego kosztu produktu i rozliczenie każdego etapu produkcji
 • Sprawozdawczość konsolidacyjna
Grupy kapitałowe+
 • Dokładniejsza kontrola i możliwość zarządzania stanem wyposażenia pracownika
 • Automatyzacja procesu przydzielania odzieży roboczej i środków ochrony pracownikom. Ułatwienie zamawiania odzieży roboczej dla pracowników
 • Definiowanie tabel przydziałów odzieży i grup stanowisk pracy zgodnie z normami zakładowymi
 • Generowanie dokumentów RW dla utworzonych przydziałów
 • Generowanie zamówień dla utworzonych przydziałów
 • Podgląd stanu wyposażenia w kartotece pracowników.
Środki trwałe+
 • Bilansowa i podatkowa amortyzacja środka trwałego
 • Dowolność w wyborze metody naliczania amortyzacji
 • Możliwość zbudowania struktury środka trwałego oraz jego częściowe umorzenie
 • Prognozowanie wartości i tworzenie planów amortyzacji
 • Obsługa środków trwałych w standardach polskich i międzynarodowych (MSR)a
Budżetowanie+
 • Analiza rentowności przez zestawienie planowanej wartości sprzedaży z kosztami działalności
 • Racjonalizacja zaangażowania kapitału poprzez planowanie kosztów i bieżącą kontrolę kosztów działalności
 • Kontrola odchyleń od budżetu i podejmowanie działań korygujących
 • Możliwość tworzenia wersji planu operacyjnego
Elektroniczna akceptacja faktur+
 • Dostęp on-line do elektronicznego obrazu wszystkich dokumentów kosztowych
 • Usprawnienie procesu merytorycznej akceptacji faktur
 • Natychmiastowa informacja o stanie zobowiązań, w tym wartości podatku VAT
 • Redukcja liczby dokumentów zaginionych i nierozliczonych
 • Automatyzacja procesu księgowania
Business Intelligence+
Bussiness Intelligence (Controlling)
 • Aplikacja oparta o technologię hurtowni danych, wielowymiarowych baz OLAP oraz sztucznej inteligencji
 • Diagnoza poziomu ryzyka prowadzonej działalności
 • Przekształcenie danych z wybranej sfery działalności w użyteczną informację wspierającą proces decyzyjny
 • Integracja powiązanych ze sobą danych pochodzących z różnych źródeł
 • Możliwość przeglądania i analizy danych w dowolnym układzie i poziomie szczegółowości
 • Automatyczny monitoring danych i wczesne ostrzeganie o negatywnych tendencjach
Bussiness Intelligence (Konsolidacja)
 • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Automatyzacja procesu pozyskiwania danych
 • Mechanizmy kontroli wewnętrznej spójności sprawozdań finansowych jednostek
 • Obsługa wielu typów transakcji wewnątrzgrupowych
 • Wsparcie procesu nadzoru korporacyjnego
 • Zestaw dedykowanych raportów na potrzeby konsolidacji
 • Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników, w tym również spółek zagranicznych
 • Wersje językowe formularzy do wprowadzania danych
eDokumenty+
 • Automatyczne generowanie e-faktury w formacie PDF
 • Możliwość wysyłania e-faktury jako załącznik e-mail
 • Korekta e-faktur
 • Grupowa generacja i wysyłka e-faktur
 • Generowanie pism kadrowych i dokumentów płacowych w oparciu o szablony
 • Elektroniczna Akceptacja Umów
 • Usystematyzowanie procesu opracowywania umów
 • Zarządzanie wersjami i wariantami umów
 • Ułatwienie generowania dokumentów umów wypełnionych danymi

SPRZEDAŻ

Dystrybucja+
 • Kompleksowe zarządzanie logistyką zaopatrzenia i dystrybucji
 • Obsługa procesu sprzedaży od rejestracji zapytania po fakturowanie
 • Analiza bieżącej sprzedaży i zapewnienie ciągłości dostaw
 • Składanie zamówień i śledzenie stanu ich realizacji on-line
 • Możliwość budowania rożnych wersji planów sprzedaży
 • Dostępność mechanizmów zarządzania polityką cenową, rabatową oraz limitami
CRM+
 • Możliwość zbudowania wielowymiarowej bazy wiedzy o kontrahencie
 • Integracja działań z zakresu sprzedaży i marketingu
 • Rejestracja terminarzy zadań dla zdefiniowanych zasobów ludzkich i materialnych
 • Segmentacja rynku wg dowolnie wybranego kryterium
 • Efektywne zarządzanie i rozliczanie kampanii marketingowych
 • Pełna obsługa serwisu i reklamacji
CRM Web
B2B Sprzedaż+
 • Składanie Zamówień Klientów poprzez przeglądarkę internetową
 • Możliwość wprowadzania i edycji kontrahentów
 • Podgląd stanu rozrachunków danego kontrahenta
Intrastat+
 • Usprawnienie czynności związanych ze składaniem raportu o ruchach towarowych w ramach unii celnej
EDI+
 • Import zamówienia klienta, eksport zamówienia zakupu
 • Eksport faktury sprzedaży, import faktury zakupu
 • Avizo wysyłki – eksport zrealizowanego dokumetu WZ, import dokumentu PZ
 • Potwierdzenie otrzymania towaru – eksport zrealizowanego dokumentu PZ, import informacji o stanie realizacji WZ zgłoszonej przez partnera biznesowego
 • Raport stanów magazynowych
 • Cenniki – eksport aktualnych cen, import cen dostawcy

PRODUKCJA

Zarządzanie produkcją (MRP)+
 • Definicja procesu technologicznego i struktury wyrobów
 • Kalkulacje planowanego kosztu wytworzenia
 • Planowanie (MPS) i harmonogramowanie produkcji
 • Rejestrowanie zdarzeń produkcyjnych
 • Rozliczanie produkcji
Zarządzanie produkcją procesową+
 • Odwzorowanie przepływu materiałowego w pełnej strukturze wydziałów i magazynów produkcyjnych
 • Dowolna ilość alternatywnych receptur dla każdego wyrobu, drzewiasta struktura receptur
 • Rejestracja i precyzyjna analiza ścieżki produktu (traceability)
 • Narzędzia planistyczne pozwalające tworzyć zadania dla stanowisk w ciągu produkcyjnym
 • Szacowanie kosztu wytworzenia, reagowanie na zmiany cen surowców lub technologii wytwarzania
 • Wspomaganie realizacji wymagań systemu jakości HACCP
MES+
 • Rejestracja strat, braków, odpadów dla operacji
 • Planowanie produkcji (MPS)
 • Planowanie zapotrzebowań materiałowych
 • Planowanie i realizacja zleceń
 • Harmonogram produkcji
 • Śledzenie i kontrola serii
 • Zarządzanie zadaniami produkcyjnymi
 • Rejestracja kart pracy
 • Etykietowanie jednostek magazynowych [MOM/MWS]
 • Terminalowe (radiowe) tworzenie i realizacja dokumentów magazynowych [MOM/MWS]
 • Aktualizacja i podgląd stanów magazynowych [GM]
 • Rozliczenia kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich produkcji [FKK]
 • Zbieranie informacji bezpośrednio z maszyn: zmiana statusu (praca, awaria, przezbrojenie, postój planowany), wykonane egzemplarze, parametry ustawienia
 • Dedykowane dla użytkownika panele wizualizujące na bieżąco uzyskane dane za pomocą różnego rodzaju wykresów, tabelek, raportów
 • Wskaźniki OEE historycznie i na bieżąco – analiza przyczyn
Kontrola jakości - laboratorium
Gospodarka narzędziowa+
 • Kartoteka osób "dostępnych" w narzędziowni
 • Kartoteka znaczków narzędziowych
 • Możliwość przypisania znaczków do osób
 • Statusy narzędzi powiązane z miejscami składowania Gospodarki Materiałowej
 • Wypożyczalnia narzędzi obsługa wypożyczeń i zwrotów narzędzi pracownikom
 • Możliwość przekazywania narzędzi między magazynami narzędziowni
 • Ewidencja ilości użycia narzędzia
 • Możliwość likwidacji narzędzia
 • Historia użycia narzędzia
 • Historia wypożyczeń narzędzi
Gospodarka remontowa+
 • Ewidencja i opis techniczny urządzeń
 • Opracowywanie budżetów i śledzenie ich wykorzystania
 • Planowanie czynności obsługowych (konserwacji, remontów, przeglądów, smarowania)
 • Planowanie czynności modernizacyjnych i inwestycyjnych
 • Zarządzanie zleceniami wykonania czynności
 • Rozliczanie wykonywanych prac (robocizna, materiały, usługi zlecane podwykonawcom)
 • Nadzór nad aparaturą kontrolną i pomiarową (kalibracje, legalizacje, wzorcowania)
 • Diagnostykę działania urządzeń
 • Zgłaszanie usterek, uwag i potrzeb przez użytkowników urządzeń
 • Współpracę z podwykonawcami zewnętrznymi
 • Wspomaganie procedur jakościowych ISO, TPM i TQM

LOGISTYKA

Gospodarka materiałowa+
 • Kompleksowa obsługa magazynów rzeczywistych i wirtualnych
 • Wsparcie składowania i kompletacji zamówień zakupu i sprzedaży
 • Usprawnienie procesów logistycznych i optymalizacja kosztów magazynowania
 • Wsparcie procesów decyzyjnych związanych z przechowywaniem, przemieszczaniem czy znakowaniem towarów
 • Automatyczne generowanie dokumentów magazynowych
Transport+
 • Kompleksowe zarządzanie i ewidencja środków transportu wraz z wyposażeniem
 • Dostęp do bieżącej informacji o wykorzystaniu środków transportu
 • Automatyczne tworzenie tras przewozów
 • Stały nadzór nad terminami przeglądów i okresami ubezpieczeń
 • Możliwość rejestracji kart drogowych i generowania listów przewozowych
Elektroniczna akceptacja zakupów+
 • Rejestracja zapotrzebowań zakupu
 • Proces akceptacji zapotrzebowań z uwzględnieniem kontraktów, budżetów i inwestycji
 • Generacja zamówień zakupu
 • Rozliczanie faktur wynikających z zamówień
 • Opisywanie poniesionych kosztów na dowolnym etapie procesu
B2B Zakup+
 • Składanie Zamówień Klientów poprzez przeglądarkę internetową
 • Możliwość wprowadzania i edycji kontrahentów
 • Podgląd stanu rozrachunków danego kontrahenta
Zarządzanie magazynem (WMS)+
 • Optymalizacja wykorzystania przestrzeni składowania
 • Czasowo – przestrzenna organizacja procesów magazynowych
 • Obniżenie rzeczywistych kosztów operacji magazynowych
 • Efektywne zarządzanie strukturą logiczną magazynów
 • Możliwość budowania indywidualnych algorytmów realizacji operacji magazynowych
 • Koordynacja i płynna realizacja wielu operacji magazynowych jednocześnie
Mobilna obsługa magazynu+
 • Zarządzanie terminalami i operatorami
 • Drukowanie etykiet asortymentowych
 • Skanerowa obsługa dokumentów magazynowych
 • Skanerowa inwentaryzacja na podstawie arkusza GM

PERSONEL

Kadry i płace+
 • Definiowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Dostęp do informacji o pracownikach w dowolnym stopniu szczegółowości
 • Harmonogramowanie i ewidencjonowanie czasu pracy
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń wynagrodzeń
 • Generowanie pism kadrowych i dokumentów płacowych w oparciu o szablony
 • Automatyczne generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
Portal pracowniczy+
 • Stan urlopów
 • Paski
 • Przebieg zatrudnienia
 • Kartoteka zarobkowa
 • Kasa zapomogowa – pożyczkowa
 • Wykaz absencji
 • Ewidencja czasu pracy / RCP
 • Grupowe rozliczenie czasu pracy
 • Wykaz badań okresowych
 • Wykaz świadczeń socjalnych
 • Benefity pracownika
 • Wyciąg z Harmonogramów pracy
 • Wykaz kwalifikacji osób
 • Rozszerzone dane raportowe
Odzież robocza i wyposażenie pracownika+
 • Optymalizacja planowania, realizacji i kontroli przydziałów i wydań odzieży roboczej, ochronnej i środków higieny
 • Optymalizacja kosztów wydań wyposażenia pracowników
 • Dostęp do informacji o okresach używalności środków ochrony
 • Kontrola kosztów zakupu i użytkowania elementów wyposażenia pracownika
 • Automatyczne tworzenie przydziałów środków z uwzględnieniem np. należnych pracownikowi rozmiarów odzieży roboczej
Harmonogram pracy+
 • Ujednolicenie mechanizmów tworzenia harmonogramów pracy.
 • Elektroniczna wersja harmonogramu, dostępna dla osób bez dostępu do Impulsa.
 • Zarządzanie zmianami, zespołami/brygadami.
 • Analiza dostępności pracowników.
 • Rejestracja i zatwierdzanie harmonogramów dla wydziałów.
 • Obsługa oddelegowywania pracowników.
 • Panel pracownika – lista zadań, wydziałów.
 • Rejestracja czasu pracy.
Elektroniczna akceptacja urlopów
eDeklaracje+
 • Globalny mechanizm umożliwiający obsługę różnych typów e-Deklaracji.
 • Możliwość generacji dokumentów xml w formacie zgodnym ze schematami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów
 • Możliwość wysyłki podpisanych dokumentów do WebService Systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów oraz pobierania potwierdzeń odbioru (UPO).
 • Możliwość eksportu niepodpisanych dokumentów.
 • Wizualizacja e-Delaracji w interaktywnych plikach PDF udostępnianych przez MF

PORTALE

Portal zakupowy+
 • Mobilny Handlowiec
 • Wprowadzanie zamówień, ich koszykowanie oraz podgląd etapu realizacji
 • Kalendarz zadań handlowca
 • Wgląd w warunki handlowe jakie posiada dany klient
 • Wprowadzanie zgłoszeń serwisowych
 • Definicja aukcji / zapytania ofertowego
 • Przeprowadzenie aukcji
 • Licytacja
 • Przedmioty aukcji
 • Powiadomienia
 • Generacja zapytań ofertowych
Portal sprzedażowy+
 • Podgląd stanów magazynowych
 • Podgląd cen wg. wybranego kontrahenta
 • Możliwość grupowania i sumowania danych
 • Generacja zamówień klientów
 • Koszykowa obsługa tworzonych dokumentów
Portal pracowniczy +
 • Elastyczne konfigurowanie zakresu danych wyświetlanych w Portalu
 • Definiowanie własnych portletów bez konieczności zlecania prac dla BPSC
 • Konfigurowanie filtrów danych w portletach
 • Tworzenie i układanie własnych stron portalu
 • Konfigurowanie atrybutów portletów i stron
Portal analityczny+
 • Analizy sprzedaży
 • Analizy finansowe
 • Analizy produkcyjne
 • Analizy kadrowo-płacowe
 • Indywidualne analizy biznesowe
 • Rozszerzone dane raportowe

CASE STUDY

Feerum SA specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz montażu u klienta kompleksowych elewatorów zbożowych służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste czy kukurydza. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń.

Zrealizowane przez firmę DPS Software wdrożenie oraz integracja z systemem ERP aplikacji SOLIDWORKS CAD/PDM usprawniło przebieg pełnego procesu – od zamówienia, poprzez projektowanie i ofertowanie, zlecenie na produkcję po zarządzanie magazynem wysokiego składowania. System ERP, obok zaawansowanych rozwiązań produkcyjnych, objął również funkcjonalności finansowo-księgową, kadrowo-płacową, dystrybucyjną, magazynową (w tym również dla magazynu wysokiego składowania), transportową, a także środki trwałe i CRM. System zapewnia producentowi elewatorów zbożowych pełną integrację danych oraz uproszczenie procesów projektowych.


KONTAKT

NASI PARTNERZY

BPSC logo
Sage logo
Microsoft logo
Cisco logo
HP logo